Učitelé a administrativa školy

Seznam telefonních číselTelefonní číslo
Komentář
775 882 306 ředitelna 
777 485 518 zástupkyně ředitele
 775 881 255sekretariát
777 485 517 sborovna
 777 485 519mateřská škola
595 175 619 zástupkyně ředitele a účetní (VOIP přenos)

Administrativní pracovníci

Pracovní pozice
Příjmení a jméno
Emailová adresa
Telefon
ředitel Kvapil Libor
libor.kvapil liskovec.cz  775 882 306
zástupkyně ředitele
Cittová Alena
alena.cittovaliskovec.cz 777 485 518 a 595 175 619
účetní Janíková Danuše
danuse.janikovaliskovec.cz
777 485 518 a 595 175 619
referentka pro školu a
školní výdejnu stravy 
Meyerová Monika
monika.meyerovaliskovec.cz 775 881 255

Seznam učitelů základní školy pro školní rok 2016/2017

Příjmení a jméno
Emailová adresa Vyučované předměty
Vyučované třídy Další funkce
Cittová Alena alena.cittovaliskovec.cz
český jazyk
6.–9.
zástupce ředitele školy
Janáč Roman

  náboženství
1.–9.
 
Jaroš Petr
petr.jarosliskovec.cz
matematika, zeměpis, tělesná výchova, volitelné předměty, vlastivěda
4.–9.
koordinátor Tv pro II.stupeň
TU-6.tř.
Kopcová Eva
eva.kopcovaliskovec.cz matematika, fyzika, přírodopis, výtvarna výchova
5.–9.
TU-7.tř., předseda PK-přírodovědné, koordinátor ŠVP
Stratilová Marie marie.stratilovaliskovec.cz přírodopis, JR,volitelné předměty
3. - 9.
 
Kvapil Libor
libor.kvapilliskovec.cz informatika, prac. činnosti, fyzika, vlastivěda, přírodopis, volitelné předměty 4.–9.
ředitel školy

Labisch Martin
martin.labischliskovec.cz
dějepis, občanská výchova, informatika, výchova ke zdraví,výtvarná výchova, praktické činnosti 3.–9.
TU-9.tř., preventista sociálně-patologických jevů
Libosvarová Hana
hana.libosvarovaliskovec.cz předměty 1. stupně 2.
koordinátor ŠVP
TU-3.tř.
Laucká Šárka
sarka.lauckaliskovec.cz předměty 1.stupně 3. TU-1.tř.
Petr Jan
jan.petrliskovec.cz chemie, přírodopis, praktické činnosti
8. a 9.

Píchová Leona
leona.pichovaliskovec.cz předměty 1. stupně 1. TU-2.tř., metodické sdružení I.stupeň
Poláchová Marcela
marcela.polachovaliskovec.cz
předměty 1. stupně, Tv  dívky II.stupeň 
4. TU-5.tř., BESIP, BOZP, koordinátor Tv na I.stupni
Procházková Petra petra.prochazkovaliskovec.cz anglický jazyk, německý jazyk1.-9.
výchovný poradce
TU-8.tř.,
Stavinoha Jiří jiri.stavinohaliskovec.czinformatika, prac. činnosti, matematika, tělesná výchova 4. a 8. koordinátor ICT
Vítková Markéta
marketa.vitkovaliskovec.cz anglický jazyk, volitelné předměty, tělesná výchova, německý jazyk 3.–9.
vedoucí žákovské samosprávy
Šimíčková Zdeňka
zdenka.simickovaliskovec.cz
předměty 1. stupně, výtvarná výchova, jazyk německý
5.-9.
TU-4.tř.
Židková Naděžda
nadezda.zidkovaliskovec.cz český jazyk, hudební výchova, ruský jazyk
3.–9.
 předseda PK-humanitní
 Veronika Janečková veronika.janeckovaliskovec.cz český jazyk,výtvarná výchova, anglický jazyk 4. - 9. koordinátor Vv na II.stupni

Třídní učitelé pro školní rok 2016-2017


Třída Příjmení a jméno
1.
Laucká Šárka
2.
Píchová Leona
3. Libosvarová Hana
4.
Šimíčková Zdeňka
5.
Polachová Marcela
6.
Jaroš Petr
7.
Kopcová Eva
8.
Procházková Petra
9.
Labisch Martin

Seznam vychovatelek družiny

 Příjmení a jméno  Emailová adresa  Poznámka
 Ševčíková Danuše danuse.sevcikovaliskovec.cz vedoucí vychovatelka
 Meyerová Monika monika.meyerovaliskovec.cz
 
 Jana Kovářová  jana.kovarovaliskovec.cz  

Seznam učitelek mateřské školy


Příjmení a jméno
Emailová adresa
Poznámka
Stiborová Yvetta
 yvetta.stiborseznam.cz vedoucí učitelka
Hurčíková Jitka jitka.hurcikovaliskovec.cz  
Comments