Představení školy a její poloha

 pohled na školu z věže požární zbrojnice (foto Michal Popieluch 2001)

Poloha školy

Škola se nachází v Lískovci, příměstské části města Frýdek-Místek. Stojí poblíž silnice č. 477 vedoucí z Frýdku-Místku do Ostravy. Můžete si prohlédnout zobrazení polohy školy na mapě.

Doprava

  • autem – Do blízkosti školy se můžete dostat silnicí č. 477. Cestou z Frýdku-Místku opustíte město po ulici Lískovecká, minete průmyslovou zónu a vjedete do obce Lískovec. Sjedete po silnici do údolí a znovu vystoupáte na kopec. Zde odbočíte doprava (při autobusové zastávce). Při cestě od Ostravy projedete obcí Řepiště, sjedete do údolí a vystoupáte na kopec, znovu sjedete do údolí a vystoupáte do obce Lískovec. U autobusové zastávky odbočíte doleva.
  • autobusem – Ke škole se můžete dostat autobusem veřejné hromadné dopravy města Frýdek-Místek. Časy odjezdů jednotlivých autobusů můžete zjistit např. v systému IDOS. Zastávky při škole se jmenují "Lískovec,samoobsluha" a "Lískovec,pož.zbroj". Po silnici č. 433 navíc můžete ke škole přijet meziměstkými autobusy s čísly linek 860306 (Frýdek-Místek – Důl Páskov) a 860322 (Ostrava Kunčice – Morávka)

Představení školy

Školní vzdělávací program

Škola má vytvořený vlastní školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) s názvem "Dělejme spolu lepší školu". Učíme podle něj od 1. září 2007. Charkateristiku našeho ŠVP si můžete přečíst v textovém dokumentu ve formátu programu MS Word. Učební plány (časové dotace věnované jednotlivým vzdělávacím oblastem) definované našim ŠVP si můžete prohlédnout v tabulce ve formátu programu MS Excel.

Volitelné a nepovinné předměty

Škola má zájem na tom, aby výuka vycházela z potřeb a zájmu našich žáků. Proto věnujeme velkou pozornost volitelným a nepovinným předmětům na naší škole.

Žákům všech tříd nabízíme jako nepovinný předmět výuku náboženství

Informatika

Škola klade velký důraz na kvalitní výuku informačních dovedností. S výukou informatiky začínáme ve 3. třídě. Výuka informatiky probíhá ve 2 počítačových učebnách, z nichž každá má aktuálně 14 žákovských počítačů. Všechny školní počítače jsou připojeny k internetu.

Ekologická výchova

Škola se dlouhodobě věnuje problematice ekologické výchovy. Jsme držiteli titulu Ekoškola.

Škola se od poloviny devadesátých let účastní mezinárodního projektu Globe, v jehož rámci žáci měří údaje o životním prostředí v okolí školy a ty následně zasílájí do celosvětové internetové databáze. Profesionální zpracování dat garantuje organizace NASA. Naměřená data slouží vědcům i studentům k dalšímu zpracování.

Škola je zapojena do 3-letého evropského projektu Active Learning, který je zaměřen na udržitelnou spotřebu energie. Od září se účastní projektu zaměřeného na tříděný sběr odpadů s názvem Recyklohraní.

Fotogalerie

Fotografie školy a jejího okolí najdete ve fotogalerii.

Hodnocení školy

Pokud byste se chtěli podívat jak naší školu hodnotila v předchozích letech Česká školní inspekce, můžete si přečíst její inspekční zprávy.
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
24. 10. 2008 2:08
ĉ
Jiří Stavinoha (A),
24. 10. 2008 2:05
Comments