Rady pro autory článků

Cílem tohoto příspěvku je napomoct jednotné úpravě vytvářených článků na školním webu. Jsou v něm shrnuty rady, které souvisí s typografií a technickým řešením webu.

Základy typografie

Typografie se zabývá práci s písmem.

Dnes se mnoho lidí dostává do situace, kdy publikuje nějaký text. Pro zobrazování textu platí určitá pravidla. Obecně však lidé tato pravidla neznají. Přehled základních pravidel pro zobrazování textu najdete níže.

Uvozovky

Uvozovky se píší bez mezer rovnou k příslušnému textu. České uvozovky mají různé symboly pro začátek a konec uvozené části textu.
 • správně – „text“ 
 • chybně – „ text “ nebo "text"

Procento a procentní

Znak procent má jiný význam, pokud je od čísla oddělen mezerou a jiný význam, pokud od čísla není oddělen mezerou.
 • 10 % – deset procent
 • 10% – desetiprocentní

Časové údaje

Hodiny a minuty odděluji tečkou. Dvojtečka se používá k oddělování minut a sekund. Desetiny sekund se oddělují od celých sekund desetinnou čárkou. V datu nechávám za každou tečkou mezeru.
 • správně – Akce proběhne 14. 2. 2009 od 8.00 hodin.
 • správně – Trať zaběhl v čase 0:24,72.
 • chybně – Akce proběhne 14.2.2009 od 8:00 hodin.

Interpunkční znaménka

Tečky, čárky, středníky, otazníky, vykřičníky, dvojtečky píšu přímo za text bez mezery, ale za nimi nechávám mezeru.
 • správně – počítačové periferie: klávesnice, myš, obrazovka
 • chybně – počítačové periferie : klávesnice,myš,obrazovka

Závorky

Vně závorky umisťuji mezery. Uvnitř závorky mezery nevkládám.
 • správně – (brambory, mrkev)
 • chybně – ( brambory, mrkev )

Výpustka (…)

Tři tečky (výpustku) umísťuji přímo za předchozí text bez mezery. Za tři tečky už další tečka nepatří (s výjimkou textů, kdy tečkami nahrazují písmena v neúplném slově).

Pomlčka a spojovník

Pomlčka není totéž, co je spojovník (který mám na klávesnici).

Spojovník (-) používám:
 • při rozdělování slov na konci řádku,
 • ve složených výrazech (česko-anglický slovník)
 • k oddělení částice „li“ (půjdeme-li)
Pomlčka (–) je delší než spojovník. Napíšu jej pomoci klávesové zkratky ALT+0150. Používám jej:
 • při nahrazení spojky nebo předložky (v letech 2000–2005, zápas Česko–Rusko)
 • v peněžních hodnotách (20,– Kč)
 • k naznačení přestávky v řeči (Biosféra – to jsou živé organismy.)

Stupně (°)

Stupeň (°) píšu pomoci klávesové zkratky ALT+0176. Používám jej:
 • při označování teplot a úhlů oddělený mezerou od čísla (teplota -5 °C, úhel 45 °)
 • při označování souřadnic a ve výrazu dvanáctistupňové pivo bez mezery (souřadnice 42°15′10″, 12° pivo)

Seznam klávesových zkratek pro vepisování některých znaků

Při psaní textů se můžeme dostat do situace, že některý znak nemáme na klávesnici k dispozici. Pro tyto situace je vhodné vědět o klávesových zkratkách, které zajistí zobrazení určitých znaků. Ve všech níže uvedených klávesových zkratkách se využívá držení klávesy ALT se současným napsáním číselného kódu. Po uvolnění klávesy ALT se požadovaný znak zobrazí.

 ALT+0132  „ (dolní uvozovky)
 ALT+0147  “ (horní uvozovky)
 ALT+0150  – (pomlčka)
 ALT+0160  „tvrdá“ mezera (Píše se např. mezi předložku a podstatné jméno. Zajistí, aby slova oddělena mezerou se vždy zobrazovala na stejném řádku.)
 ALT+0176  ° (stupně)

Další rady

 • Nepoužívejte na stránce více než 2 různé typy písma. (Dobře si vystačíte i s 1 typem písma. Pro odlišení nadpisu můžete využít výrazně větší velikost písma.)
 • Zkratky používejte pouze tehdy, pokud jsou obecně dobře známé. Méně známé zkratky nepoužívejte. Pokud chcete zkracovat text, který ve vašem článku častěji opakujete, použijte napoprvé celý text a do závorky za něj uveďte jeho zkratku. Tu pak můžete využívat při dalších výskytech textu. Příklad: informační a komunikační technologie (ICT).
 • Text standardně zarovnávejte na levou stranu. Pro jiný způsob zarovnání byste měli mít důvod. (Např. jména autorů článků se někdy zarovnávají na pravou stranu.)
 • Zvýrazňujte v textu kurzivou (nakloněným písmem) a tučným písmem. Zvýrazňování používejté s mírou (zvláště tučným písmem). Platí, že čím méně budete zvýrazňovat, tím většího efektu zvýrazněním docílíte.
 • Nezvýrazňujte text podtržením (zvýrazněný text). Podtržení vytváří v současném čtenáři dojem internetového odkazu.

Ve svém příspěvku jsem čerpal z článků „Základy typografie pro web díl I. a díl II.“.
Comments